تعبیر خواب مدفوع شستن نوزاد + تعبیر خواب مدفوع انسان در شلوار

تعبیر خواب مدفوع , خواب دیدن و تعبیر خواب از ابتدای زندگى تا پایان عمر همیشه همراه ما هستند. پس نیاز است که در مورد خواب و تعبیر خواب آگاه باشیم و با دانسته هایى از طریق قرآن ، روایات ، سیره امامان(ع) و گفتار روانکاوان از آن مطلع شویم. اگر در رابطه با مدفوع خواب دیده اید در این مطلب تعبیر خواب مدفوع انسان و تعبیر خواب مدفوع حیوانات را مطالعه نمایید.

 

تعبیر خواب مدفوع,تعبیر خواب مدفوع بچه,تعبیر خواب مدفوع انسان,تعبیر خواب مدفوع گربه,تعبیر خواب مدفوع مرده,تعبیر خواب مدفوع حیوانات,تعبیر خواب مدفوع پرنده

 

تعبیر خواب مدفوع انسان در دست

 

جالب است بدانید که غایط یا همان مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران و تعبیر کنندگان خواب در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز به کررات در این باره حرف زده اند و نوشته اند. در مواردی شایع است که می گویند غایط یا همان مدفوع در خواب نشانگر پول است! بخصوص پول نقد. و البته تا حدودی می تواند درست باشد زیرا دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست.

 

تعبیر خواب افتادن در چاه توالت

 

تعبیر خواب مدفوع به روایت ابن سیرین : دیدن مدفوع در خواب رهایی از غم و رنج است. سرگین و پهن اسب و گاو در خواب دلیل بر مال و نعمت است و مخصوصا اگر کسی ببیند سرگین بسیار دارد مال و نعمت بسیار بدست می آورد و تعبیر خواب مدفوع انسانی دلیل بر مال حرام است. اگر کسی در خواب ببیند در بستر خود مدفوع کرد قسمتی از مال خود را به همسرش می دهد، اگر ببیند وقتی مدفوع کرد روی آن را با خاک پوشاند، مال خود را در زمین پنهان می کند. اگر کسی دید که در مستراح یا توالت مدفوع یا ادرار می کرد، دلیل که غرق در ثروت شود. اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد نشانگر این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد. اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاد تعبیرش این است که غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود. اگر ببینی از آلت مردانه ات مدفوع در آمده است، تعبیر آن این است که تمایل به لواط کردن داری.
 

 

تعبیر خواب مدفوع به روایت علامه مجلسی : دیدن غایط یا همان مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود.

 

تعبیر خواب مدفوع از منظر نفایس الفنون و عرایس العیون : غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است. این گمان که مدفوع در خواب پول می‌باشد زیاد است. دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند مدفوع در این جا پول باشد.

 

تعبیر خواب مدفوع,تعبیر خواب مدفوع بچه,تعبیر خواب مدفوع انسان,تعبیر خواب مدفوع گربه,تعبیر خواب مدفوع مرده,تعبیر خواب مدفوع حیوانات,تعبیر خواب مدفوع پرنده